Strona programu MAPI Jadłospis 2 – systemu do planowania i rozliczania kosztów żywienia zbiorowego.
Header

Funkcje programu

Ogólna charakterystyka systemu

Systemu MAPI Jadłospis 2 wyróżnia się następującymi elementami:


Platforma bazodanowa
 – Microsoft SQL Server 2008 R2/Oracle 11g – dzięki sprawdzonemu mechanizmowi bazy danych, użytkownik ma większą pewność bezpieczeństwa swoich danych. Wprowadzenie powyższej bazy zwiększa wydajność aplikacji, pozwala na pracę z większą ilością danych bez straty szybkości. Dzięki temu nie ma konieczności przenoszenia danych do archiwum. Przyjęte rozwiązanie umożliwia również łatwą rozbudowę systemu o nowe funkcje.


Interfe
js użytkownika – charakteryzuje się logicznym podziałem, odpowiadającym podziałowi pracy w dziale żywienia, magazynie i kuchni. Praca w programie może odbywać się  przy pomocy myszki i klawiatury lub przy wykorzystaniu ujednoliconych klawiszy funkcyjnych tylko przy pomocy klawiatury. Przyjęte rozwiązanie interfejsu czyni ją czytelną i przejrzystą. Dzięki mechanizmowi ustawień, użytkownik może dostosować wygląd aplikacji do swoich własnych upodobań. Użytkownicy poprzedniej wersji MAPI Jadłospis, po krótkim przeszkoleniu (pokazującym nowe funkcje i możliwości), od razu mogą rozpocząć normalną pracę.

Najważniejsze funkcje systemu: 

 


Ewidencja magazynowa – program umożliwia prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej dla dowolnej liczby magazynów, rozliczanych na różne sposoby: FIFO, LIFO, wg cen średnich, wartości netto, wartości brutto. W programie mogą być rejestrowane dokumenty: przychód zewnętrzny (PZ), rozchód wewnętrzny (RW), przychód wewnętrzny (PW), rozchód zewnętrzny (WZ), korekty przychodu (KPZ) i korekty rozchodu (KRW).

 

Kartoteka asortymentów – do kartoteki wprowadza się wszystkie asortymenty, które będą wykorzystywane podczas planowania i rozliczania żywienia zbiorowego. Asortymenty mogą być wykorzystane w dowolnym magazynie i podzielone wg rodzajów, np. artykuły sypkie, warzywa, owoce, wędliny, mięso, itp. Podział rodzajowy definiowany jest dla każdego magazynu wg potrzeb użytkownika. Asortyment wykorzystywany w jadłospisach może mieć przypisane wartości odżywcze zaimportowane z danych Instytutu Żywności i Żywienia (dane IŻiŻ użytkownik musi nabyć bezpośrednio w Instytucie na stronie Zakładu ).

 

Jadłospisy – jedną z podstawowych funkcji programu jest możliwość układania jadłospisów dla poszczególnych diet. Przy układaniu jadłospisu użytkownik korzysta z kartoteki asortymentów oraz kartoteki dań. Podczas wprowadzania kolejnych pozycji do jadłospisu, przeliczany jest koszt planowany jadłospisu oraz wartości odżywcze. W programie dostępne są wydruki jadłospisów, m.in.: standardowy, szczegółowy, ozdobny (do wywieszenia na tablicy informacyjnej). W celu ułatwienia pracy, MAPI Jadłospis 2, został wyposażony w mechanizm przepisywania jadłospisów. Umożliwia on kopiowanie jadłospisów na różne sposoby: z diety na dietę, z dnia na dzień, z jednej diety na wiele diet, dla wszystkich lub wybranych posiłków.

Pomocną opcją w programie jest również możliwość pracy w trybie zmiennej gramatury. W trybie tym użytkownik ma możliwość określenia w pozycji jadłospisu wielkości porcji wybranego dania. Program na podstawie oryginalnej receptury i podanej gramatury automatycznie przeliczy potrzebną ilość asortymentu.

Do ważnej i przydatnej funkcji programu, możemy zaliczyć również mechanizm tworzenia wersji dań. Użytkownik może go wykorzystać do dostosowania wprowadzonych receptur do aktualnych stanów magazynowych, np. zwiększyć lub zmniejszyć ilość wybranego składnika, dodać, zamienić lub usunąć składnik.

Kolejną funkcją, znacznie przyśpieszającą pracę dietetykom, jest możliwość grupowej edycji jadłospisów. Przy jej wykorzystaniu możliwe jest jednoczesne wprowadzanie zmian do wybranych jadłospisów. Użytkownik może dodać, zastąpić lub usunąć wybrane asortymenty/dania w jadłospisach dla wskazanych diet.


Kartoteka dań –
umożliwia zdefiniowanie wszystkich receptur dań wykorzystywanych podczas planowania żywienia. Danie opisuje się poprzez określenie nazwy, typu, rodzaju (danie, zupy, II danie, dodatki, itp. – słownik definiowany przez użytkownika), gramatury i innych. W pozycji dania wprowadza się poszczególne składniki dania wybierając je z kartoteki asortymentów. Ilość składnika na jedną porcję podajemy, jako ilość surowego produktu. Taka również ilość jest pobierana do wyliczenia asygnaty żywnościowej w oparciu o ułożone jadłospisy. Możliwe jest również określenie ubytków: procentu odpadu podczas obróbki wstępnej oraz procentu ubytku technologicznego. Na podstawie wprowadzonych wartości program oblicza ilość netto danego składnika. W celu ułatwienia pracy dietetyka możliwe jest kopiowanie receptur (tworzenie nowych na podstawie istniejących).

 


Kartoteka diet –
zawiera diety, dla których mają być planowane i rozliczane jadłospisy. Definicja diety obejmuje określenie kodu, nazwy, nr kolejnego, wg, którego będzie określana kolejność wyświetlania diety lub jadłospisu w listach i zestawieniach. Ponadto, użytkownik określa, jakie posiłki mają być uwzględnione w jadłospisie dla danej diety, jakie grupy żywionych będą z niej korzystały. Użytkownik może również określić, jakie wymagania, co do wartości odżywczych powinien spełniać planowany dla diety jadłospis.


Stany żywionych –
w module tym wprowadzane są stany żywionych w danym dniu dla poszczególnych oddziałów i diet. Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia materiałów dodatkowych, które należy wydać na dany oddział. Dane o stanach mogę być wpisywane przez dietetyka lub mogą być wprowadzane przy wykorzystaniu programu MAPI Stany Żywionych. Program ten umożliwia pracownikom poszczególnych oddziałów wprowadzanie danych przy pomocy przeglądarki internetowej. Każdy użytkownik po zalogowaniu ma możliwość wprowadzania lub korygowania stanów żywionych wg przypisanych uprawnień. Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia czasowego, do wprowadzania modyfikacji dla poszczególnych posiłków.

Asygnaty żywnościowe – kartoteka zawiera asygnaty żywnościowe, utworzone przez dietetyka, na poszczególne dni, wg zaplanowanych jadłospisów oraz wprowadzonych stanów żywionych i materiałów dodatkowych. Asygnaty są również tworzone w przypadku wprowadzania zamówień do bufetu, planowania imprezy i zamówień garmażeryjnych. Na podstawie asygnaty żywnościowej magazynier wydaje na kuchnię określoną ilość asortymentów potrzebnych do realizacji zaplanowanych jadłospisów. Po wprowadzeniu do asygnaty ilości wydanej oraz jej zatwierdzeniu zostaje automatycznie wygenerowany dokument rozchodu wewnętrznego RW. 

System POS – możliwość uruchomienia i prowadzenia bufetu – dzięki modułowi POS możliwe jest prowadzenie systemu sprzedaży/wydawania posiłków przy pomocy terminali dotykowych. Moduł umożliwia współpracę z drukarkami fiskalnymi, kartami identyfikacyjnymi (zbliżeniowymi), czytnikami kodów kreskowych. W programie MAPI Jadłospis 2 możliwe jest wprowadzanie zamówień do bufetów/stołówek, planowanie imprez okolicznościowych, zamówień garmażeryjnych.


Zestawienia –
program posiada bardzo bogatą bibliotekę zestawień. Podzielone są one wg ich przeznaczenia. Zestawienia dla dietetyka i kuchni: Jadłospisy dla oddziałów; Jadłospisy tygodniowe; Jadłospisy dla kuchni; Dania i materiały do kuchni na dzień; Dania i materiały do wydania na kierunki kosztów; Dania i materiały do wydania na oddział; Stan żywionych wg kierunku/wg oddziałów; Wsad do kotła. Zestawienia dla magazyniera: obrót magazynowy dla asortymentu, stan z uwzględnieniem asygnat otwartych, obroty towarów, obroty wg dostawców/magazynów, remanent. Zestawienia dla księgowości: Zestawienie finansowe; Miesięczne obroty magazynowe, Koszty wyżywienia.


W MAPI Jadłospis 2 zastosowaliśmy rozbudowany mechanizm wydruków. Rozwiązanie to cechuje duża szybkość generowania wydruków, elastyczność, możliwość wyeksportowania wydruków do wielu formatów (pdf, Word, Excel). Dzięki wbudowanemu edytorowi, użytkownik może dostosować wygląd gotowego wydruku do własnych potrzeb.


Inne ważne funkcje i możliwości programu:

  • Kopia bezpieczeństwa – tworzona jest przy wykorzystaniu wbudowanego mechanizmu bazy danych Microsoft SQL Serwer. Możliwe jest tworzenie kopii automatycznie, z przypomnieniem, z kompresją lub bez.
  • Historia zmian – Rejestrowanie zmian wprowadzonych w danych programu. Program rejestruje, wszelkie operacje wykonywane przez użytkowników, m.in. kto i kiedy logował się do programu, jakie operacje były wykonywane w dokumentach.
  • Rozbudowany system uprawnień – umożliwia dostosowanie uprawnień do menu programu oraz zakresu widocznych danych.
  • Słowniki – bogata baza słowników pozwalająca użytkownikom dostosowanie programu do własnych potrzeb.

MAPI Jadłospis 2 może być rozbudowany o nowe funkcje, wydruki, zestawienia wg indywidualnych potrzeb użytkownika.