Strona programu MAPI Jadłospis 2 – systemu do planowania i rozliczania kosztów żywienia zbiorowego.
Header

Instrukcja instalacji MAPI Jadłospis 2

1 lutego, 2015 | Posted by admin in Instalacja | Instrukcje użytkowników | Jadłospis 2

Instalacja programu MAPI Jadłospis 2 składa się z następujących etapów:

 1. Instalacji programu i jego komponentów.
 2. Instalacji serwera bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express.
 3. Ustawienie uprawnień dla użytkowników do folderu z programem.
 4. Wczytanie pliku licencyjengo – wersji demo lub pełnej wersji program.
 5. Tworzenie nowej lub podłączenie do istniejącej bazy danych programu.

I. INSTALACJA PROGRAMU

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem do wersji instalacyjnej programu MAPI Jadłospis 2, w celu instalacji programu należy wykonać następujące czynności:

1. Pobrać plik instalacyjny odpowiedni do systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

   – setup_mapi_jadlospis_2_32_full.exe – dla systemu 32 bitowego
   – setup_mapi_jadlospis_2_64_full.exe – dla systemu 64 bitowego.
2. Uruchomić pobrany plik.
2.1. Okno początkowe instalacji – Naciskamy klawisz DALEJ.

Okno instalacji programu - krok 1

  2.2. Wprowadzamy dane użytkownika  – Naciskamy klawisz DALEJ.

Okno instalacji programu - krok 2

 2.3. Wybieramy folder docelowy lub pozostawiamy domyślny – Naciskamy klawisz DALEJ.

Okno instalacji programu - krok 3

 2.4. Wybieramy typ instalacji  – Naciskamy klawisz DALEJ.
– W trybie „Pełna wersja: program i baza” zostanie zainstalowany program
oraz serwer bazodanowy MS SQL 2008 R2 – Express.

Okno instalacji programu - krok 4a

 – W trybie „Wersja minimalna”: zostanie zainstalowany tylko program MAPI Jadłospis 2.
Z trybu tego proszę korzystać, w przypadku posiadania zainstalowanej
bazy MS SQL Serwer 2008R2 (Express lub wyższej wersji).

Okno instalacji programu - krok 4b

 2.5. Wybieramy folder docelowy w Menu Start – Naciskamy klawisz DALEJ.

aa

    2.6. Tworzenie ikony programu na pulpicie – Naciskamy klawisz DALEJ.

Okno instalacji programu - krok 6

 2.7. Podsumowanie parametrów instalacji – Naciskamy klawisz INSTALUJ.

Okno instalacji programu - krok 7

 2.8. Rozpoczyna się instalacja programu.

Okno instalacji programu - krok 8

 2.9. Po przekopiowaniu plików instalacyjnych – w trybie pełnej instalacji – rozpocznie się instalacja serwera bazodanowego.

 Okno instalacji programu - krok 10

Okno instalacji programu - krok 11

Okno instalacji programu - krok 12
2.10. Po zakończeniu instalacji programu (oraz opcjonalnie serwera bazodanowego), pojawi się okno zakończenia procesu instalacji. Naciskamy klawisz ZAKOŃCZ.
Okno instalacji programu - krok 13

II. INSTALACJA SERWERA BAZODANOWEGO MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 Express

W niektórych przypadkach, automatyczna instalacja serwera bazodanowego może być niemożliwa.

Przyczyną takiej sytuacji może być niewłaściwa konfiguracja komputera i/lub systemu operacyjnego na nim zainstalowanego.
Jeśli serwer bazodanowy nie zostanie zainstalowany proszę sprawdzić poniższe punkty:
 1. W przypadku instalacji serwera w systemie Windows XP (SP3), konieczne może być doinstalowanie  dodatkowych składników, wymaganych przez instalowaną bazę (m.in. Microsoft .Net Framework 3.5 SP1, Windows Installer 4.5., Windows PowerShell 1.0.)
 2. Brak odpowiednich uprawnień dla użytkownika, na którego koncie uruchamiana jest wersja instalacyjna

Po spełnieniu w/w wymagań instalację serwera można przeprowadzić w następujący sposób:

 1. Uruchomić z prawami administratora konsolę cmd.exe.
 2. Przejść do ścieżki z programem, tj. C:\Program Files (x86)\MAPI\Jadłospis 2\MSSqlServerSetup\ i uruchomić plik instaluj_sql.bat.
 3. Jeśli instalacja ponownie się nie wykona, proszę z powyższego katalogu uruchomić plik setup.exe.
  Podczas instalacji proszę postępować zgonie z komunikatami na ekranie. Szczegółowa instrukcja instalacji MS SQL Server 2008 R2 – Express znajduje się pod poniższych odnośnikiem.

III. KONFIGURACJA MSSQL SERVER 2008 R2 Epress

Po zainstalowaniu serwera bazodanowego należy skonfigurować go do pracy w sieci lokalnej. W tym celu, trzeba wykonać następujące czynności:

 1. Ustalić nr IP komputera, na którym został zainstalowany serwer MSSQL.
 2. Kliknąć prawy przycisk myszki na ikonie Mój Komputer i w podmenu kliknąć na pozycję Zarządaj.
 3. W wyświetlonym oknie, wybrać Usługi i aplikacje, SQL Server Configuration Manager.
 4. Następnie rozwinąć gałąź SQL Server Network Configuration i zaznaczyć pozycję Protocols for MAPISQLExpress (jeśli podczas instalacji podaliśmy inną nazwę instancji serwera, to w tym punkcie należy wskazać tą pozycję, która dotyczy naszej instancji).
 5. Po prawej stronie okna pojawi się lista protokołów, przy pomocy których, możemy uzyskać dostęp do naszego serwera. Oprogramowanie MAPI korzysta z protokołu TCP/IP.
 6. W celu ustalenia poprawnych parametrów, proszę dwukrotnie kliknąć protokół TCP/IP.
 7. W wyświetlonym oknie, na zakładce Protocol, powinny być ustawione parametry:
 • Enabled = Yes
 • Keep Alive = 30000
 • Listen All = Yes

8. Na zakładce IP Adresses, znajduje się lista pozycji, w których możemy określić pod jakim numerem IP będzie dostępny nasz serwer. W tym celu odnajdujemy pozycję, w której jest wpisany nr IP naszego komputera, następnie dla danej pozycji ustawiamy następujące parametry:

 • Active = Yes
 • Enabled = Yes
 • IP Address = <nr IP naszego serwera>
 • TCP Port = 1433

9. Po ustawieniu powyższych parametrów, naciskamy klawisz OK. Następnie w oknie Zarządzanie komputerem, przechodzimy do gałęzi SQL Server Configuration Manager\SQL Server Services.

10. Po prawej stronie zaznaczamy pozycję SQL Server (MAPISQLEXPRESS), klikamy prawy przycisk myszki. W wyświetlonym podmenu klikamy pozycję Uruchom ponownie (RESTART)

11. Po wykonaniu powyższych czynności zamykamy okno Zarządzania komputerem i możemy przejść do następnego punktu instrukcji.

IV. USTAWIENIE PARAMETRÓW ZAPORY SYSTEMOWEJ

Aby połączenie do serwera bazodanowego było możliwe należy umożliwić komunikację pomiędzy komputerem, na którym znajduje się baza danych, a innymi komputerami w sieci lokalnej.

W tym celu na serwerze otwieramy port 1433 TCP oraz 1434 UDP.

V. USTAWIENIE UPRAWNIEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW DO FOLDERU PROGRAMU

Po zainstalowaniu programu, proszę ustawić pełne prawa (zapis/odczyt) dla kont użytkowników programu, do folderu MAPI (wraz z podkatalogami).

VI. WCZYTANIE PLIKU LICENCYJNEGO – WERSJA DEMO / PEŁNA WERSJA PROGRAMU

1. Wersja demonstracyjna.

Po zainstalowaniu, program pracuje w trybie wersji demonstracyjnej. Podczas pierwszego uruchomienia, zostanie wygenerowana tymczasowa licencja demo, ograniczająca pracę programu na określony czas. W tym trybie, użytkownik może skorzystać tylko z bazy danych zawierającej przykładowe dane.

2. Pełna wersja programu

W przypadku zakupienia pełnej wersji programu, użytkownika otrzymuje wygenerowany plik licencyjny, który należy zapisać do katalogu, w którym został zainstalowany program, domyślnie: C:\PROGRAM FILES\MAPI\JADŁOSPIS 2. W trybie tym, użytkownik może utworzyć własną bazę danych.

VII. TWORZENIE NOWEJ LUB PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ BAZY DANYCH PROGRAMU

1. Wersja demonstracyjna

Przy pierwszym uruchomieniu programu, zostaje wyświetlone poniższe okno.
W oknie tym należy nacisnąć klawisz Pobierz listę serwerów, następnie należy wybrać serwer,
na którym zostanie utworzona baza demo. Po wybraniu serwera należy nacisnąć klawisz F2-Utwórz bazę demo.

tworznie_bazy_1

 Jeśli baza danych zostanie poprawnie wygenerowana, zostanie wyświetlony następujący komunikat.

tworznie_bazy_2

 Po zamknięciu okna wyświetli się okno logowania do programu.

logowanie_demo

2. Tworzenie bazy danych użytkownika

W pełnej wersji programu użytkownik może wygenerować pustą bazę danych.

W celu utworzenia nowej bazy użytkownika proszę wykonać następujące czynności:

2. 1. W celu uruchomienia programu proszę podwójnie kliknąć w ikonę MAPI Jadłospis 2 znajdującą się na pulpicie.

2. 2. W wyświetlonym oknie należy nacisnąć ikonę  

2. 3. Po jej naciśnięciu pojawią się parametry połączenia do bazy. W celu dodania nowego połączenia należy nacisnąć klawisz z niebieskim znakiem +. Zostanie wyświetlone okno Połączenie do bazy.

W oknie tym należy:

 • Zaznaczyć opcję Nowa baza danych
 • Z listy wyboru, w polu Serwer MS SQL wybrać wcześniej zainstalowany serwer. Jeśli lista jest pusta lub zainstalowanego serwera nie ma na liście, proszę zajrzeć do dokumentacji SQL Serwera 2008 R2 w celu rozwiązania problemu. Najczęstszymi przyczynami braku dostępu do serwera są: nie uruchomiona usługa serwera, błędna konfiguracji adresów IP i portów serwera, brak uprawnień.
 • W pole Sufiks bazy wpisać wyróżnik identyfikujący użytkownika, np. jeśli firma/instytucja nazywa się Żywienie Zbiorowe s.c, to za sufiks bazy przyjmuje się zywienie_zbiorowe. Na podstawie sufiksu zostanie stworzona baza o nazwie mapi_jadlospis_2_zywienie_zbiorowe.mdf/ldf.
 • Nacisnąć klawisz Utwórz bazę. W przypadku błędnej konfiguracji serwera SQL, baza programu nie zostanie utworzona.

2.4. Po utworzeniu nowej bazy, okno zostanie przełączone w tryb Istniejąca baza oraz zostanie wygenerowany connection string umożliwiający zalogowanie do programu

2.5. Po naciśnięciu klawisz F2 – Zapisz, pojawi wcześniej wyświetlone okno logowania.

4. Logowanie się do programu
W celu zalogowania się do nowo utworzonej bazy należy:
 • w pole Identyfikator wpisać: Administrator,

– pole hasło pozostawić puste i nacisnąć klawisz Zaloguj.

Jeśli podczas instalacji i konfiguracji programu nie wystąpiły błędy, użytkownik powinien zalogować się do programu.

W razie pytań lub problemów proszę o kontakt z MAPI.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.